Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning 10. Haderslev lokalområde

Printervenlig side


Haderslev lokalområde


Haderslev-området omfatter Haderslev by og landområdet omkring byen. Mod nord og nordvest afgrænses området af Kolding Kommune og Sommersted lokalområde. Mod vest ligger Hammelev lokalområde og mod syd udgør Marstrup og Sønder Vilstrup lokalområder afgrænsningen. Mod øst og syd for Haderslev Fjord er Øsby lokalområde grænsen, mens Fjelstrup lokalområde er nabolokalområde nord for fjorden.

Lokalområdet er meget domineret af Haderslev byområde, herunder Starup, men den landskabelige karakter med tunneldalen Aarø-Haderslev-Vojens og Haderslev Fjord og Haderslev Dam er et markant landskabselement, der på en gang gennemskærer og sammenbinder områdets nord- og syddel. I tilknytning til tunneldalforløbet og den bestående bebyggelse ligger store jævne landskabsflader, alle med faldretning mod tunneldalen. Disse områder udnyttes overvejende til landbrugsformål, og området er karakteriseret ved en del store landbrugsbedrifter.

Haderslev by er centerby for hele Haderslev Kommune og for en række funktioners vedkommende fx i forbindelse med undervisning og offentlig service betjener centerbyen et større geografisk område. Til Haderslev byområde hører også Starup, som overvejende består af boliger og dertil hørende servicefunktioner, og som er udbygget i løbet af de seneste 30-40 år.

I lokalområdet ligger en række bynære skove, og områdets kanter er også karakteriseret ved en række større og mindre skovpartier. I forbindelse med Haderslev Vesterskov ligger der et stort, samlet militært øvelsesterræn.

Lokalområdet er opdelt i følgende delområder: Haderslev Bymidte, Haderslev Sydby, Haderslev Vestby, Haderslev Østby, Bramdrup Erhvervsområde, Starup, Bramdrup, Fredsted, Moltrup, Vandling og Haderslev landområder.

Befolkningstallet i Haderslev lokalområde var den 1. januar 2013 på 25.150 personer. Det vil sige, at lidt under halvdelen af Haderslev Kommunes befolkning bor i lokalområdet, primært i Haderslev by. Ifølge kommunens befolkningsprognose 2013-2021 forventes befolkningstallet at være steget til 25.268 personer i 2021.

Ved Ejsbøl i Haderslev by udlægges et nyt boligområde på 5,9 hektar.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 113,9 hektar

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 29,6 hektar 


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____