Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning 11. Vojens lokalområde

Printervenlig side


Vojens lokalområde


Vojens-området ligger centralt i kommunen omkring den jyske højderyg. Mod nord og nordøst grænser det op til lokalområdet Sommersted og mod øst til Hammelev. Mod syd grænser det op til områderne Over Jerstal og Bevtoft. Området gennemskæres af længdebanen Flensborg – Kolding.

Lokalområdet er landskabeligt karakteriseret ved at rumme både de bakkede moræneområder med de mere lerede jorder øst for højderyggen og hedesletten med de mere sandede jorder vest for højderyggen. Gennem området ligger det nationale ruteforløb "Hærvejen", som har forløb op gennem Jylland.

Centerbyen Vojens rummer kommunale servicefunktioner, butikker, kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, der har hele kommunen og i nogle situationer også et større område som opland. Byen rummer således flere specialbutikker og dagligvareforretninger samt et større antal liberale erhverv. I byen er der to folkeskoler, en privat ungdomsskole, Musikalsk Grundkursus (MGK) og kommunal musikskole, seks børneinstitutioner og to plejecentre med tilhørende dag- og aktivitetscentre. Rådhuscentret i byens vestlige del rummer foruden dagligvare- og detailhandelsbutikker en filial af hovedbiblioteket, Borgerservice samt dele af den kommunale administration.

Mellem Vojens og Skrydstrup er der et større håndværks- og industriområde. I dele af området kan der placeres arealkrævende udvalgsvarebutikker.

Skrydstrup og Jegerup indgår som en del af Vojens byområde. Skrydstrup rummer i dag skole og børnehave. I Jegerup er der en børnehave.

Lokalområdet rummer endvidere Flyvestation Skrydstrup, der er en af landsdelens største arbejdspladser. Flyvestationen omfatter et areal på 854 hektar.

Den civile lufthavn ”Vojens Lufthavn” ligger i tilknytning til Flyvestationen. Lufthavnens faciliteter er åbne for alle typer af luftfart, men den anvendes i dag kun til privatfly.

Den sydlige del af lokalområdet er omfattet af konsekvenszone fra Flyvestation Skrydstrup, hvilket betyder, at der er særlige vilkår og begrænsninger for bl.a. udlæg af boligområder og opførelse af nye boliger.

Lokalområdet er opdelt i 4 delområder: Vojens, Jegerup, Skrydstrup og Vojens landdistrikt

Befolkningstallet for Vojens by, inklusiv Jegerup og Skrydstrup er aktuelt på omkring 8.450 personer, og tallet vil tilsyneladende ligge nogenlunde fast i planperioden frem til 2021. Der sker ganske store forskydninger mellem de enkelte aldersgrupper, og der er noget, der tyder på, at især aldersgrupperne over 65 år vil stige ganske kraftigt i planperioden. Befolkningsudviklingen ligner i det store og hele den generelle udvikling i resten af kommunen.

Der udlægges ikke umiddelbart nye boligområder i eller omkring Vojens by, idet det vurderes, at der umiddelbart er arealer nok til de kommende års udbygning med boliger. I forhold til erhvervsområderne gør det samme sig gældende, idet der ligger en del ubebyggede erhvervsarealer i området mellem Vojens og Skrydstrup.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 33,1 hektar

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 26,7 hektar


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____