Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning 20. Nustrup lokalområde

Printervenlig side


Nustrup lokalområde


Nustrup-området ligger mellem lokalområderne Vojens og Gram. Mod nord og mod syd grænser området op til henholdsvis Vejen og Tønder Kommuner.

Området er landskabeligt karakteriseret ved store områder med hedeslette adskilt af en bakkeøformation, der strækker sig mod vest ind i lokalområdet Gram.

Den sydlige del af lokalområdet er omfattet af konsekvenszone fra Flyvestation Skrydstrup, hvilket betyder, at der er særlige vilkår og begrænsninger for bl.a. udlæg af boligområder og opførelse af nye boliger.

Området gennemskæres i den vestlige del af flere overordnede veje, som giver forbindelse til Ribe, Tønder, Aabenraa og Kolding.

Nustrup by er lokalområdets største by, hvor der er offentlig og privat serviceforsyning i form af skole, fritidsanlæg, børneinstitution, ældreboliger og dagligvareforretning og enkelte erhvervsvirksomheder.

Lokalområdet er opdelt i følgende delområder: Nustrup, Gabøl og Nustrup landdistrikt.

Områdets samlede befolkningstal var den 1. januar 2013 på 1.298 personer, og i følge befolkningsprognosen antages dette tal at falde i løbet af planperioden til ca. 1.246 personer i 2021. Som for de øvrige lokalområder vil der ske en væsentlig stigning i antallet af ældre indbyggere, mest markant for aldersgruppen 70+ med udgangspunkt i den nuværende alderssammensætning.

Ved Fjellumvej udlægges et nyt mindre areal til boligformål på 0,4 hektar.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 2,8 hektar

Ledie arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 2,8 hektar


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____