Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Rammer for lokalplanlægning 23. Sønder Vilstrup lokalområde

Printervenlig side


Sønder Vilstrup lokalområde


Sønder Vilstrup-området ligger i den østlige del af kommunen. Det grænser mod nord til Haderslev lokalområde, mod vest til Marstrup og Hoptrup lokalområder og mod øst og syd til Øsby lokalområde og Lillebælt. Området udgør landskabeligt en stor, forholdsvis rolig moræneflade, der dyrkes landbrugsmæssigt intensivt. Området falder jævnt mod sydøst, hvor det afsluttes med en karakteristisk skovbeplantning med små og større kystskrænter mod Lillebælt. Skovbevoksningen er overvejende løvtræer i form af bøg, eg og ask. Områdets to små og ene større sommerhusbebyggelse ligger i forbindelse med kysten og den afgrænsende skovbevoksning.

Lokalbyen Sønder Vilstrup har og fritidsfaciliteter, børneinstitution og forsamlingshus. I Kelstrup ligger Næshallen med tilhørende baneanlæg.

Lokalområdet er opdelt i følgende delområder: Sønder Vilstrup, Kelstrup, Nørre Vilstrup og Sønder Vilstrup landområde.

Området er arealmæssigt et af de mindste lokalområder i Haderslev Kommune.

Det er fortsat et landbrugsmæssigt vigtigt område med store samlede dyrkningsarealer og store gårde, hvor der gennem de senere år er foregået store bygningsmæssige udvidelser og ændringer.

De turisme-mæssige interesser er især knyttet til Kelstrup Strand og i mindre grad til Vilstrup Strand.

Områdets samlede befolkningstal var den 1. januar 2013 på 1.306 personer.
Befolkningstallet har været nogenlunde konstant gennem de senere år, og det kan tilskrives et vist antal nye boliger i forbindelse med såvel Sønder Vilstrup som i resten af området. Af befolkningsprognose 2013-2021 fremgår det, at befolkningstallet forventes at falde til 1.285 personer i 2021. Som for de øvrige lokalområder vil der ske en stigning i antallet af ældre indbyggere. Med udgangspunkt i den nuværende alderssammensætning vil det være aldersgrupperne fra 70+ til 89 år der stiger kraftigst.

Der udlægges ikke nye bolig/erhvervsområder i elller omkring Sønder Vilstrup.

Ledige arealer til boligbyggeri i lokalområdet i 2013: 2,7 hektar

Ledige arealer til erhvervsbyggeri i lokalområdet i 2013: 0 hektar


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____